cover_img

50 inspiráló idézet oktatásról szülőknek és pedagógusnak

50 inspiráló idézet oktatásról szülőknek és pedagógusnak

A pedagógusok szerepe az életünkben felbecsülhetetlen. Ők azok, akik a tudás, a kíváncsiság és a bölcsesség magjait elültetik a gyerekeinkben, segítik őket a fejlődésben és formálják a jövőjüket. Az alábbiakban összegyűjtöttük a számunkra leginspirálóbb pedagógusokkal és oktatással kapcsolatos idézeteket. Bízunk benne, hogy ezek az idézetek erőt és inspirációt adnak minden szülőnek, pedagógusnak és azoknak is, akik a tanári pálya iránt érdeklődnek. *

1. "The influence of a good teacher can never be erased."

  "Egy jó tanár hatása soha nem törölhető el."

2. "Teaching is the greatest act of optimism." – Colleen Wilcox

   "A tanítás a legnagyobb optimizmus." – Colleen Wilcox

3. "A teacher affects eternity; they can never tell where their influence stops." – Henry Adams

   "Egy tanár az örökkévalóságra hat; soha nem tudhatják, hol ér véget a hatásuk." – Henry Adams

4. "The art of teaching is the art of assisting discovery." – Mark Van Doren

   "A tanítás művészete a felfedezés segítésének a művészete." – Mark Van Doren

5. "Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire." – William Butler Yeats

   "Az oktatás nem egy vödör megtöltése, hanem egy tűz meggyújtása." – William Butler Yeats

6. "To teach is to touch a life forever."

   "Tanítani annyit jelent, mint örökre megérinteni egy életet."

7. "The best teachers teach from the heart, not from the book."

   "A legjobb tanárok szívből tanítanak, nem a könyvből."

8. "Good teachers know how to bring out the best in students." – Charles Kuralt

   "A jó tanárok tudják, hogyan hozzák ki a legjobbat a diákokból." – Charles Kuralt

9. "Teaching is a work of heart."

   "A tanítás a szív munkája."

10. "Teachers plant the seeds of knowledge that will grow forever."

    "A tanárok elültetik a tudás magvait, amelyek örökké növekedni fognak."

11. "The future of the world is in my classroom today." – Ivan Welton Fitzwater

    "A világ jövője ma az én osztálytermemben van." – Ivan Welton Fitzwater

12. "Teachers can change lives with just the right mix of chalk and challenges." – Joyce Meyer

 "A tanárok a megfelelő mennyiségű krétával és kihívással életeket változtathatnak meg." – Joyce Meyer

13. "A teacher is a compass that activates the magnets of curiosity, knowledge, and wisdom in the pupils." – Ever Garrison

 "Egy tanár iránytű, amely aktiválja a kíváncsiság, a tudás és a bölcsesség mágnesét a tanulókban." – Ever Garrison

14. "Teaching kids to count is fine, but teaching them what counts is best." – Bob Talbert

 "A gyerekeket megtanítani számolni jó, de arra megtanítani őket, hogy mi számít, az a legjobb." – Bob Talbert

15. "Teachers open the door, but you must enter by yourself." – Chinese Proverb

 "A tanárok kinyitják az ajtót, de neked kell belépned rajta." – kínai közmondás

16. "A teacher's job is to take a bunch of live wires and see that they are well-grounded." – Darwin D. Martin

„A tanár dolga az, hogy fogjon egy csomó feszültség alatt álló vezetéket, és gondoskodjon arról, hogy azok jól földelve legyenek.” - Darwin D. Martin

17. "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." – Nelson Mandela

"Az oktatás a legerősebb fegyver, amellyel megváltoztathatod a világot." – Nelson Mandela

18. "The best teachers are those who show you where to look but don't tell you what to see." – Alexandra K. Trenfor

"A legjobb tanárok azok, akik megmutatják, merre nézz, de nem mondják meg, mit láss." – Alexandra K. Trenfor

19. "Teaching is the one profession that creates all other professions."

 "A tanítás az az egyetlen hivatás, amely minden más hivatást megteremt."

20. "A good teacher is like a candle – it consumes itself to light the way for others." – Mustafa Kemal Atatürk

"Egy jó tanár olyan, mint egy gyertya – elhasználódik, hogy mások számára világítson." – Mustafa Kemal Atatürk

21. "The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher demonstrates. The great teacher inspires." – William Arthur Ward

 "A középszerű tanár mondja. A jó tanár elmagyarázza. A kiváló tanár bemutatja. A nagyszerű tanár inspirál." – William Arthur Ward

22. "What the teacher is, is more important than what they teach." – Karl A. Menninger

 "Ami a tanár, fontosabb, mint amit tanít." – Karl A. Menninger

23. "Teachers encourage minds to think, hands to create, and hearts to love."

„A tanárok gondolkodásra ösztönzik az elméket, alkotásra a kezeket, szeretetre a szíveket.”

24. The dream begins with a teacher who believes in you." – Dan Rather

"Az álom egy olyan tanárral kezdődik, aki hisz benned." – Dan Rather

25. "Education is the key to success in life, and teachers make a lasting impact in the lives of their students." – Solomon Ortiz

"Az oktatás az élet sikerének a kulcsa, és a tanárok maradandó hatást gyakorolnak diákjaik életére." – Solomon Ortiz

26. "The best teachers are those who pass on their passion to their students."

"A legjobb tanárok azok, akik átadják szenvedélyüket diákjaiknak."

27. "To teach is to learn twice." – Joseph Joubert

 "Tanítani annyi, mint kétszer tanulni." – Joseph Joubert

28. "The great teacher is not the man who supplies the most facts, but the one in whose presence we become different people." – Ralph Waldo Emerson

"A nagyszerű tanár nem az, aki a legtöbb tényt szolgáltatja, hanem az, akinek a jelenlétében más emberekké válunk." – Ralph Waldo Emerson

29. "A teacher's purpose is not to create students in their own image, but to develop students who can create their own image."

 "A tanár célja nem az, hogy a saját képére formálja a diákokat, hanem hogy olyan diákokat fejlesszen, akik megalkotják a saját képüket."

30. "The good teacher makes the poor student good and the good student superior." – Marva Collins

 "A jó tanár a gyenge diákot jóvá, a jó diákot kiválóvá teszi." – Marva Collins

31. "The greatest sign of success for a teacher is to be able to say, 'The children are now working as if I did not exist.'" – Maria Montessori

"A siker legnagyobb jele egy tanár számára az, ha azt mondhatja: 'A gyerekek most úgy dolgoznak, mintha nem léteznék.' " – Maria Montessori

32. "A good teacher is one who makes himself progressively unnecessary." – Thomas Carruthers

 "Az a jó tanár, aki fokozatosan feleslegessé teszi magát." – Thomas Carruthers

33. "It is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and knowledge." – Albert Einstein

 „A tanító legfőbb művészete, hogy örömöt ébresszen a kreatív kifejezésben és a tudásban”. - Albert Einstein

34. "The job of an educator is to teach students to see vitality in themselves." – Joseph Campbell

„A pedagógus feladata, hogy megtanítsa a diákokat arra, hogy meglássák magukban az életerőt.” - Joseph Campbell

35. "The function of education is to teach one to think intensively and to think critically. Intelligence plus character – that is the goal of true education." – Martin Luther King Jr.

 „Az oktatás feladata, hogy megtanítson intenzív és kritikus gondolkodásra. Intelligencia plusz jellem - ez az igazi nevelés célja.” - Martin Luther King Jr.

36. "Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today." – Malcolm X

"Az oktatás a jövő útlevele, mert a holnap azoké, akik ma készülnek rá." – Malcolm X

37. "A good teacher can inspire hope, ignite the imagination, and instill a love of learning." – Brad Henry

„Egy jó tanár reményt ébreszthet, beindíthatja a képzeletet, és a tanulás szeretetét ébresztheti bennünk”. - Brad Henry

38. "A teacher takes a hand, opens a mind, and touches a heart."

 „Egy tanár megfog egy kezet, megnyit egy elmét, és megérint egy szívet.”

39. "The best teachers are those who pass on their passion to their students."

"A legjobb tanárok azok, akik átadják a szenvedélyüket a diákjaiknak."

40. "Teaching is leaving a vestige of one self in the development of another. And surely the student is a bank where you can deposit your most precious treasures." – Eugene P. Bertin

 "A tanítás annyi, mint nyomot hagyni önmagunkból mások fejlődésében. És a diák pedig egy olyan bank, ahol elhelyezheted a legértékesebb kincseidet." – Eugene P. Bertin

41. "Education is not preparation for life; education is life itself." – John Dewey

"Az oktatás nem felkészülés az életre; az oktatás maga az élet." – John Dewey

42. "A teacher's influence extends beyond the classroom."

"Egy tanár hatása túlterjed az osztálytermen."

43. "The greatest teachers teach from the heart, not from the book."

"A legnagyszerűbb tanárok szívből tanítanak, nem könyvből."

44. "Good teaching is more a giving of right questions than a giving of right answers." – Josef Albers

„A jó tanítás inkább a helyes kérdések, mint a helyes válaszok megadása.” - Josef Albers

45. "What a teacher writes on the blackboard of life can never be erased."

"Amit a tanár az élet táblájára ír, azt soha nem lehet letörölni."

46. "Teaching is not a lost art, but the regard for it is a lost tradition." – Jacques Barzun

 "A tanítás nem elveszett művészet, de az iránta való tisztelet egy elveszett hagyomány." – Jacques Barzun

47. "The true teacher defends his pupils against his own personal influence." – Amos Bronson Alcott

"Az igazi tanár megvédi tanítványait saját személyes befolyásától." – Amos Bronson Alcott

48. "Teachers are the one and only people who save nations." – Mustafa Kemal Atatürk

 "A tanárok az egyetlenek, akik nemzeteket mentenek meg." – Mustafa Kemal Atatürk

49. "One child, one teacher, one book, one pen can change the world." – Malala Yousafzai

 "Egy gyerek, egy tanár, egy könyv, egy toll megváltoztathatja a világot." – Malala Yousafzai

50. "To this end, the greatest asset of a school is the personality of the teacher." – John Strachan

 "Ennek érdekében egy iskola legnagyobb értéke a tanár személyisége." – John Strachan

A tanítás nem csupán egy hivatás, hanem egy életre szóló elkötelezettség. A tanárok azok az iránytűk, akik segítenek megtalálni az utunkat, és arra inspirálnak bennünket, hogy a legjobb önmagunkká váljunk.

Köszönetet mondunk minden pedagógusnak a fáradhatatlan munkájukért és az odaadásukért, amelyekkel minden nap formálják a jövőt!

* Ahol nem írtunk szerzőt, az idézet vagy széles körben ismert és általában nem társítják konkrét szerzőhöz, vagy nem találtunk megbízható forrást a szerzőre vonatkozóan.

Nyelvtanulással kapcsolatos idezeteket IDE kattintva olvashatsz.

Süti beállítások
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és reklámokat, hogy működjenek a közösségi média funkciók, valamint hogy elemezzük a weboldal forgalmát. Bővebben a "Részletek mutatása" gombra olvashat.
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabja az oldalon megjelenő tartalmat és reklámokat.